↑ Powrót do Historia szkoły

Historia SP Karlino

Hymn Szkoły Podstawowej w Karlinie

słowa: Paweł Cioch kl. VIII
muzyka: Dorota Lutkowska

1. Jest miasteczko nad Parsętą,
które piękną nazwę ma.
To Karlino, a w nim szkoła,
którą każde dziecko zna.

Ref.: Szkoło, szkoło, nasza szkoło,
imię twoje dumnie brzmi.
My uczniowie Cię kochamy,
chcemy abyś była z nami.        -bis-

2. Kiedy przyszło nasze wojsko
i wolności nastał czas.
Wtedy piękna nasza szkoła,
dumnie powitała nas.

Ref.: Szkoło, szkoło, nasza szkoło,
imię twoje dumnie brzmi.
My uczniowie Cię kochamy,
chcemy abyś była z nami.        -bis-

3. Odkąd imię Jej nadano,
już tak wiele mija lat.
Szóstej Dywizji Piechoty,
Szkoła nasza imię ma.
Ref.: Szkoło, szkoło, nasza szkoło,
imię twoje dumnie brzmi.
My uczniowie Cię kochamy,
chcemy abyś była z nami.        -bis-

 


 

Nie wolno tworzyć „dziejów bez dziejów”;
nie wolno zapominać o tysiącleciu naszej ojczystej
i chrześcijańskiej drogi; nie wolno sprowadzać Narodu
do poziomu „zaczynania od początku”, jak gdyby tu, 
w Polsce, dotąd nic wartościowego się nie stało”.

                                                     Prymas Stefan Wyszyński

Okazją do wydania niniejszej publikacji jest jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej w Karlinie, w której pierwszy dzwonek po latach wojny zadźwięczał 14 września 1945 roku.

O tym, co minęło „opowiadają” nam kroniki, dokumenty, zapiski pamiętnikarskie i sami ludzie. Od pierwszych dni budowania nowej szkoły została założona i prowadzona do dziś kronika, w której zapisy mają już obecnie wartość historyczną. Uważamy, że sześćdziesiąta rocznica jest wspaniałym momentem, aby zakurzone karty historii ujrzały światło dzienne.

Opracowanie dotyczące polskiej Oświaty na Pomorzu a w szczególności  tu w Karlinie jest głosem, który przybliży jej bohaterów, przypomni to co minęło.

Tym bardziej, że Szkoła jest jak drzewo, które co roku wypuszcza nowe zielone pędy i liście, by po określonym czasie je zgubić. Nigdy jednak nie gubi ich na zawsze. Są to pokolenia jej uczniów, czerpiących z jej korzeni wiedzę ogólną, kulturę i tradycję, doskonalą język ojczysty.

Dziś po 60 latach z szacunkiem i mądrością wspominamy czas, który przeminął, składamy hołd tym, którzy ją tworzyli, ucząc, że tu jest Polska, że to jest nasze. Pamiętamy, że oświata w Karlinie bez względu na przynależność do różnych organizmów państwowych była tu zawsze. Stawiając sobie niezmienne do dziś zadania, uczyć i wychowywać nowe pokolenia.

„Szkoła każdemu otwarta”

Szkoły jako instytucje oświatowo-wychowawcze powstawały już w cywilizacjach Dalekiego i Bliskiego Wschodu około III tysiąclecia p.n.e. Od czasów średniowiecza dzieliły się pod względem organizacyjnym na placówki: klasztorne, katedralne, parafialne, miejskie i pałacowe. W Karlinie pierwsze zapisy o powstaniu takiej instytucji pochodzą z roku 1692, gdy w liczącym 500 mieszkańców mieście zatrudnionych było trzech nauczycieli uczących tutejsze dzieci.

Przez długie lata istnienia miasta stan i proces upowszechnienia wykształcenia i kultury w społeczeństwie był naczelnym zadaniem władz miejskich. Przejawiało się to przede wszystkim w zapewnieniu warunków lokalowo–materialnych umożliwiających  krzewienie oświaty. 29 stycznia 1824 roku nastąpiło poświęcenie wybudowanej przez władze miasta szkoły, do której uczęszczało w tym czasie 300 uczniów. Współczesny budynek Szkoły Podstawowej w Karlinie zbudowano w latach 1928-29. Zaś jej uroczyste poświęcenie nastąpiło 30 stycznia 1930 r.

Prezentowane zdjęcia przedstawiają obiekt od frontu i tyłu, z okresu przedwojennego.

ZDJ 1_1 ZDJ 1_2

Burza dziejowa lat 1939-1945 zmieniła bieg historii. Zmiany polityczne jakie nastąpiły po zakończeniu II Wojny Światowej spowodowały zasiedlanie ziem Pomorza Zachodniego ludnością polską. Obok typowych działań osiedleńczych już od samego początku rozpoczęto starania o stworzenie w Karlinie szkoły, która zapewniałaby dzieciom i młodzieży powrót do normalnego życia.

O tamtych wydarzeniach dowiadujemy się z kronik i pamiętników prowadzonych przez cały 60 letni okres jej istnienia.

Dnia 14.09.1945 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły . Uczniów i uczennic było zaledwie 70. Wszyscy byli bardzo wzruszeni, że po 1000 –letniej niewoli na staropolskiej ziemi rozbrzmiewa hymn narodu polskiego i zostaje otwarta polska szkoła dla polskich dzieci. Tak zaczęła się praca pełna poświęceń, ale owocna w skutkach!” ZDJ 2

 

ZDJ 3
 uczniowie pierwszego rocznika

„15 I 1946r. Trudności mamy duże. Opału od początku zimy brak. Mebli także ani ja, ani koleżanki nie mamy, sypiamy na podłodze!. 

18 III 1947r. w szkole bardzo zimno, centralne ogrzewanie słabo naprawione, koleżeństwo i młodzież szkolna przeziębiają się!”

W pierwszym roku istnienia szkoła funkcjonowała w systemie klas od I do VI.    Ze względu na brak kandydatów nie stworzono klasy VII. Oddzielnie uczyły się klasy pierwsza i szósta, natomiast pozostałe razem. Od września 1946 roku oddano do użytku wyremontowany po żołnierzach radzieckich, budynek szkolny przy ulicy Traugutta 2. Uroczyste przekazanie nastąpiło 15 września 1946 roku. Niestety nadal brakowało podstawowego sprzętu i pomocy szkolnych. „Gmach ten został odnowiony dzięki Staroście Zarębskiemu.”

 „U nauk korzenie gorzkie, ale owoce słodkie”

Mijały lata, szkoła ulegała rozbudowie i modernizacji. Już 20 października 1949 r. dokonano zradiofonizowania placówki za pieniądze zebrane przez Komitet Rodzicielski i Radę Pedagogiczną. W sierpniu 1950 roku kierownik Szkoły Podstawowej w Karlinie pan Tadeusz Świdnicki zainicjował budowę boiska sportowego.

ZDJ 4 ZDJ 5
sprzątanie placu pod budowę pawilonu klasa pierwsza 1968/69

Dopiero w latach 1983 – 84 dobudowano część szkoły, dzięki czemu rozpoczęto naukę w kilku nowych salach lekcyjnych.

ZDJ 6
widok szkoły od ul. Parkowej

 

Zmiany polityczne z przełomu 1989/1990 roku przyniosły wprowadzenie do szkół lekcji religii, które ze względu na brak pomieszczeń w szkole zostały przeniesione do budynku przedszkola. Jednocześnie pojawiające się objawy niżu demograficznego umożliwiły prowadzenie zajęć w systemie jednozmianowym. 

Lata dziewięćdziesiąte przyniosły modernizacje budynku w zakresie wymiany systemu centralnego ogrzewania, zmiany pokrycia dachowego i położenia nowej elewacji. Najnowsze remonty umożliwiły wymianę instalacji elektrycznej w obiekcie szkoły. Zachodzące zmiany były realizowane przy pomocy i współdziałaniu władz miejskich w całym minionym okresie funkcjonowania szkoły.

ZDJ 7
rozbudowa części szkoły od ulicy Traugutta

 

Systematycznie przybywało również uczniów. Z początkowej liczby 70 uczniów już w dwa tygodnie później liczba ta zwiększyła się o 80. Absolwenci tej nielicznej początkowo placówki w dniu 28 czerwca 1947r. otrzymali pierwsze świadectwa ukończenia polskiej 7-klasowej Szkoły Powszechnej w Karlinie.

Z dniem 1 września 1951 r. uczęszczało 348 dzieci w tym 38 w Kowańczu. W okresie wakacji przed rozpoczęciem roku szkolnego 1951/52 rozpoczęto remont szkoły, która liczyła 400 uczniów narodowości polskiej i niemieckiej. W październiku 1958 rok uczęszczało 515 uczniów do 7 klas i 15 oddziałów. Nauczanie prowadziło 14 nauczycieli, zaś od 1 września 1966 r., gdy w murach szkoły po raz pierwszy znalazła się klasa VIII, w szkole uczyło 29 nauczycieli. W rok później uczęszczało 883 dzieci, uczących się w 25 oddziałach.

W wyniku reformy nauczania w 1972 roku szkoła w Karlinie przekształciła się  w Zbiorczą Szkołę Gminną. Stale wzrastała ilość uczniów osiągając w roku szkolnym 1987 / 88  –  1148 osób.

Pojawiający się w latach dziewięćdziesiątych niż demograficzny umożliwił prowadzenie zajęć w systemie jednozmianowym. W obecnym roku szkolnym 2005/2006 do szkoły w Karlinie uczęszcza 564 uczniów.

ZDJ 8
klasy pierwsze 2005/2006

 

Życie szkoły toczyło się swoim typowym rytmem.

Nauka, spotkania, akademie, uroczystości, zawody sportowe.

ZDJ 9 ZDJ 10 ZDJ 11

Dyrektor szkoły pani Wanda Świdnicka rozpoczyna rok szkolny.

 Klasa III podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2002/2003.

Ślubowanie Klas Pierwszych 1993/94.

 

ZDJ 12 ZDJ 14 ZDJ 15
Ślubowanie Klas Pierwszych 1985/86. Zabawa karnawałowa 1979 r. Zabawa karnawałowa 2004 r.

 

ZDJ 16 ZDJ 17 ZDJ 18
Dzień Edukacji Narodowej. Grono Pedagogiczne 1969/1970 r. Święto Szkoły 08.05.1987 r. Święto Szkoły   08.05.1993 r.

 

ZDJ 19 ZDJ 20 ZDJ 21
Zawody gimnastyczne 1968 r.

Wykopki 1978 r.

Zakończenie roku szkolnego 1966/67 

 

ZDJ 22 ZDJ 23
Zakończenie roku szkolnego  1972/73 Zakończenie roku szkolnego 2004/2005

 

Z innych ważnych wydarzeń z życia szkoły na uwagę zasługuje powstanie wiosną 1947 roku, pierwszej drużyny ZHP. Jej opiekunem został Wiesław Kuligowski (były powstaniec warszawski), zaś  w roku 1979 hufiec otrzymał swój sztandar.

ZDJ 24 ZDJ 25

 

ZDJ 26 ZDJ 27 ZDJ 28
Dyrektor szkoły pani Wanda Świdnicka
odbiera sztandar.
Pierwszy poczet sztandarowy tworzyli: Lidia Lenczewska, Lubomira Maksymiw, Zbigniew Wach.

 

Upamiętniająca patronów izba była dziełem pana Romualda Sawickiego, którego wysiłek w jej tworzenie służył i służy do dziś przypominając najnowsze dzieje naszego regionu.

ZDJ 29 ZDJ 30

 

W mijających 60 latach placówką kierowali: pani kierownik Helena Kowalczyk od początku jej istnienia do lipca 1949 roku. W następnym roku szkolnym funkcje tę pełniła pani Jadwiga Adler. Od dnia 1. lipca 1950 r. kierownikiem szkoły został pan Tadeusz Świdnicki. We wrześniu 1971 kierownikiem szkoły został Bronisław Machnicki, następnie w styczniu 1973 stanowisko kierownika szkoły objęła pani Wanda Świdnicka, jednocześnie pełniąca funkcję dyrektora szkoły gminnej. Po przejściu na emeryturę  pani Świdnickiej w 1984, dyrektorem szkoły został Jerzy Borkowski. W latach 1992- 2002 stanowisko to pełnił pan Janusz Ćwirko, zaś w roku szkolnym 2002/2003 pani Jadwiga Bil. Obecnie dyrektorem szkoły jest p. Beata Pawlik.

DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARLINIE

 ZDJ 2 ZDJ 32  zdj 33 zdj 34
 Helena Kowalczyk  Tadeusz Świdnicki  Bronisław Machnicki  Jerzy Borkowski

 

 zdj 35  zdj 36
 Jadwiga Bil Jadwiga Adler   Beata Pawlik Janusz Ćwirko